注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

hkh036的个人主页

 
 
 

日志

 
 

第五节 偏 财  

2009-06-27 13:14:10|  分类: 十神诀律 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五节     偏    财

     偏财特性信息:人性慷慨,淡薄名利,坦白诚实。见义不惜财,人缘尤胜。多远方经营致富。若为男命则风流豪爽,女缘尤胜,得女人敬重。偏财逢生旺有根,又无刑冲克合者,寿考之兆,偏财为寿星,最喜食神或伤官之星出现在其近邻或坐基,终能建立辉煌事业,乃大富之命。但若其近邻或坐基出现比劫,则福力被夺,难以显示其能。惟天赋人缘与女缘乃理财才能手,若为中介、说客、药种商、外交家、金融业,财政业或其他一般“商业生意”,必能成富翁。

一、偏财在位之情况信息

1、生年见偏财者:

⑴、家产必归自己所有,又能继承祖业,但相续较迟。惟偏财过度,幼小家境贫困。

⑵、比劫太多(三个以上)日主有根,年干财星不遭克合,必生富家。且得富妻,深得父力资助。

⑶、生年,生月两干皆偏财,又有当令或坐下得根,乃多父之意,且出身不良,有变为养子之兆。

⑷、年干偏财,年支比肩,其父必死他乡。但原命四支原有财星或日支因合化为财星者,虽天干不见财星,亦出身贫困。

⑸、年干支偏财,豪性风流冲天,过多(三个以上),耗财严重,发迹于外邦。

2、生月见偏财:

⑴、月干偏财,年干劫财,先贫后富。

⑵、月干偏财,时干劫财,先富后贫。

⑶、月干支皆偏财,发迹于外乡。但有诡诈之癖。为利欲亡家或丧命之

忧。

⑷、月干偏财,其人大福。但原命局财星不能超过三个。超过反不吉,变成愚顽不化。

⑸、年干偏财,月干正印,学业难完成或花钱买文凭。为文凭耗财严重。

⑹、月干支偏财,本人俭朴。多为别人尽力而致自己微受损害,是个好好先生。

3、生日之支见偏财者:

⑴、日支见偏财,得贤妻之助,妻性钝重,但善待丈夫。

⑵、日支偏财,又逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。

⑶、日支偏财,而遭刑冲,妻妾折寿。

⑷、命中四柱,独见日支偏财,其余干支皆不见财星,亦不逢近支冲、刑、合、克者、妻纯良敦厚,深得妻萌。

⑸、日支偏财,逢月支伤食相生,中年大富。

⑹、日支偏财,逢时支伤食相生,晚年大富。

⑺、日支偏财,逢近冲、刑、为色情破财或事业破财。

4、生时见偏财者:

⑴、生时偏财,不管是干或支为偏财,月干无比劫时上也不见比劫者,只要偏财有根有力,定获才女或美妻,且必成大富,越老越富昌。在事业上获双亲财力鼎助,能得双亲乃家宅之财。

⑵、生时干或支,若坐下比肩劫财获干比劫者,必荡尽家产,伤妻损妾,终生困穷,晚年潦倒,再加逢比劫运,立即应验变卖产业,克妻妾,甚至有牢狱之灾。所谓:“时上偏财怕逢比劫。”

二、偏财与坐基之关系信息:

1、偏财坐比肩:不吉。父漂零败落,难开运,终死异乡。与父不睦,或父有疾病。若继承祖业必有纷争。男命易生色性风波。若原命局有七杀出干则不克父。

2、偏财坐劫财:大凶兆。阳干之偏财与劫财者,父必破败。男命则为色情招致家庭纷扰,女命则有婚姻突变之兆。财被人夺,小人抢妻抢财,受害非浅。

3、偏财坐食神:大吉。财遇食神愈增加福力,生涯顺遂,多利多益多发财。乃大富之兆。得父或妻妾情人之助力,更加发达为官宦仕途亨通,经商营业繁荣。

4、偏财坐伤官:愈增福力,耐吉兆。他人失败,反变为自己之利,但为母及情人妾妇易招苦心。

5、偏财坐偏财,大吉兆。富有经济手腕,发达于他乡,月干见偏财亦然。

6、偏财坐正财:吉兆。暗示生意兴隆,经营商工业可获厚利,并有兼营二种职业的倾向。但原命局若另见偏财,正财时,则只外表盛大,而内则空虚。财星三个以上(包括三个),外盛大虚饰粉饰自己的事业及自己。

7、偏财坐七杀:不吉。与父无缘,经营商业工业可获利。但辛苦备至,且为女人而耗财。若为女命则有婚配错误,招致再嫁之兆。

8、偏财坐正官:吉含凶。得父之爱及众人之助,诸事发达。本人责任观念甚强,为其美德。但暗中有被小人陷害、告密、诉讼等灾祸。

9、偏财坐偏印:凶兆。能得小利,但劳苦不绝,易受他人拖累而受损失。不得父爱,反与伯父投机。

10、偏财坐正印:大吉兆。天赐大福。幸福圆满,享受平生。

三、偏财与运、命、流年之关系信息

1、命有明显之偏财星,日主有根,方成福命。若身弱无根,而财有根或三个以上财星,则如人衰弱不振,虽有偶得之财,不堪享用,且因财或因女人滋祸。甚至亡身,乃平庸之命。

2、偏财坐日主之长生地,则父子和睦,得父之遗产。父子皆得长寿。

3、日干有根,见偏财,平生富裕吉祥。带驿马自由消遥福,歌台舞榭醉管弦。

4、偏财坐空亡,不得父荫或父子离别。独财落空亡克妻,非亡即残。

5、偏财遭近克或刑冲,父寿不永,纵有遗产亦变虚空,若父有妾则其遗产为妾所得。

6、偏财出干而又见偏财,此人轻财重义,非嗜酒便好色,不爱妻反爱妾养情人。

7、多见偏财(三个以上)多欲多情,好酒,好色,虚荣,能花钱,必发达于异乡。若为女命,为父为丈夫而自己辛劳苦恼。

8、原命局重偏财,正财有三个以上者,男命迟婚之兆,25岁前,绝不能成婚,但实验婚多多。年至40岁不成婚。若有比劫25岁后可成姻缘。

9、命局偏财被近冲、刑、克,乃父寿短于母寿之兆,简称:“父命先归。”

10、运、命、岁全三刑刑入偏财星,丧父之兆也,若自刑两组刑入偏财亦然。

  评论这张
 
阅读(228)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018